Oznámenie o ukončení projektu CreditPay zo strany predstavenstva Našeho Finančného Družstva Vážený člen NFD,
týmto Vám oznamujeme, že predstavenstvo spoločnosti Naše Finančné Družstvo sa rozhodlo ukončiť spoluprácu na projekte CreditPay. Uvedené sa stalo bez akýchkoľvek predošlých rokovaní. Z tohto dôvodu všetky členské vklady členov družstva boli presunuté na účet NFD, kde sú v plnej kompetencii a správe Našeho Finančného Družstva. Predstavenstvo družstva NFD má detailný zoznam presunutých členských vkladov ako aj plné právo nakladať s členskými vkladmi. Správa členských vkladov sa vykonáva v zmysle Stanov NFD a preto platobná inštitúcia vám v tejto veci nevie poskytnúť viac informácií. Vzhľadom na to, že predstavenstvo zrušilo projekt CreditPay, z uvedeného dôvodu sa zrušili aj prístupy do CreditPay.
Výpis z účtu evidencie pohybov členských vkladov CreditPay vám poskytne Naše Finančné Družstvo, ktoré obdrží tieto všetky výpisy najneskôr k dňu ukončenia jednomesačnej výpovednej lehoty. Platobná inštitúcia vykonávala iba platobné služby pre klienta Naše Finančné Družstvo (ktorého súčasťou sú všetky členské vklady členov NFD) a preto nemá vedomosť o ďalších krokoch NFD a nie je kompetentná poskytovať informácie o NFD.
Pre bližšie informácie o projekte CreditPay, o jeho budúcnosti a o členských vkladoch odporúčame kontaktovať priamo predstavenstvo NFD a ich kanceláriu. Kontakty na predstavenstvo vám poskytne info@nfd.sk alebo helpdesk@nfd.sk
V prípade, že ste si ešte na účet zaslali medzičasom ďalšie členské vklady, tie budú pripísané na účet NFD.
Je nám ľúto, že spoločnosť Naše Finančné Družstvo sa rozhodla pre tento krok, ale napriek tomu sa Vám chceme poďakovať za dôveru a dlhoročnú spoluprácu.

S úctou,

oddelenie klientského servisu Payment Institution NFD a.s.

Zawiadomienie o zakończeniu przez zarząd NFD projektu CreditPay

Szanowny Członku NFD,
Niniejszym informujemy, że zarząd spółdzielni Naše Finančné Družstvo podjął decyzję o zakończeniu współpracy przy projekcie CreditPay. Decyzja została podjęta bez podjęcia wcześniejszych rozmów. Z tego powodu wszystkie wkłady członkowskie członków spółdzielni Naše Finančné Družstvo zostały przelane na konto NFD, gdzie znajdują się pod pełną kontrolą i administracją NFD.
Zarząd spółdzielni NFD posiada szczegółowe zestawienie przekazanych wkładów członkowskich oraz pełne prawo rozporządzania tymi wkładami. Zarządzanie wkładami członkowskimi odbywa się zgodnie ze Statutem NFD i z tego powodu instytucja finansowa nie może udzielić więcej informacji w tej sprawie. W związku z tym, że zarząd zakończył projekt CreditPay, zostały również zablokowane dostępy do CreditPay.

Wyciąg z rachunków ewidencjonujących przepływy wkładów członkowskich w CreditPay zostanie przekazany przez Naše Finančné Družstvo, które otrzyma wszystkie wyciągi najpóźniej w dniu zakończenia miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. Instytucja płatnicza świadczyła usługi finansowe tylko na rzecz klienta Naše Finančné Družstvo (którego częścią są wszystkie wkłady członkowskie członków NFD) i dlatego nie ma wiedzy na temat dalszych kroków NFD i nie jest kompetentna w udzielaniu informacji o NFD.

Aby uzyskać więcej informacji o projekcie CreditPay, o jego przyszłości i o wkładach członkowskich zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z zarządem NFD i jego biurem. Kontakt do zarządu można otrzymać pod adresem info@nfd.sk albo helpdesk@nfd.sk
Jeśli w międzyczasie przesłałeś dodatkowe wpłaty wkładów członkowskich, ta wpłata będzie zaksięgowana na rachunku NFD.

Przykro nam, że spółdzielnia Naše Finančné Družstvo zdecydowała się na taki krok, ale mimo to chcieliśmy Ci podziękować za zaufanie i za wieloletnią współpracę.

Z poważaniem

Dział obsługi klienta Payment Institution NFD a.s.